Vnitřní a externí oznamovací systém a ochrana oznamovatelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 (dále jen Směrnice) a směrnice provádějící zákon č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Směrnice o ochraně oznamovatelů má za cíl zajistit plnohodnotnou ochranu oznamovatelů, tzv. „whistleblowerů“, tedy konkrétně osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s výkonem práce.

I. Vnitřní oznamovací systém

Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace (dále jen organizace) na základě uložených povinností přijala opatření, která mají zajistit ochranu osob oznamujících v organizaci porušení práv specifikovaných Směrnic a Zákonem.

Organizace určila k přijímání, posuzování a řešení oznámení Příslušnou osobu, kterou je:
       JUDr. Margita Dostálová, advokátka
       č.osv.ČAK, 9098, IČ: 66249694
       Se sídlem advokátní kanceláře v Brně, Lazaretní 4298/11a, Brno

Příslušná osoba je odpovědná za přijímání, nakládání s ním a rovněž odpovídá za ochranu oznamovatele.
Cílem nastavení ochrany oznamovatele je prohloubení možnosti odhalovat protiprávní jednání v rámci činností na pracovišti či plnění pracovních úkolů nebo obdobných činnostech v souvislosti s výkonem práce, o nichž zaměstnanci obvykle mlčí a příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu zaměstnavatele.

II. Oblasti protiprávního jednání – předmět oznámení

Oznámení oznamovatele se může týkat těchto jednání v organizaci které:
 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč,
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů,
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmu právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochranu spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie,
 • fungování vnitřního trhu, včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

III. Způsob oznámení

Jak lze oznámení učinit:
 • písmeně, tj. i elektronickou formou – může se jednat o formu analogickou (papírová verze) čí digitální (elektronická)
 • telefonicky na telefonním čísle +420 604 997 211
 • ústně po dohodě termínu setkání s příslušnou osobou v místě sídla příslušné osoby na adrese AK Lazaretní 4298/11, Brno – Židenice nebo v jiném dohodnutém místě.
Oznámení podané písemnou formou podává oznamovatel zpravidla na formuláři, který je k dispozici na stránkách https://www.akdostal.com/kontakt/judr-margita-dostalova-advokatka/.

V případě elektronického podání oznamovatele se vyplněný formulář podává na e-mailovou adresu. dostalovamargita@akcom.cz
V případě písemného podání oznamovatel zašle vyplněný formulář na adresu: JUDr. Margita Dostálová, advokátka, Lazaretní 4298/11a, 627 00 Brno.

IV. Lhůty

Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí. Tato povinnost se neuplatňuje zejména v případě, kdy:
 • oznámení nemůže být přijato,
 • oznamovatel výslovně požádal, aby nebyl informován o přijetí oznámení,
 • je zřejmé, že by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele,
 • oznámení bylo učiněno bez zanechání kontaktu.
Na žádost oznamovatele se příslušná osoba sejde s oznamovatelem osobně nejpozději do 14 dní od podání jeho žádosti o osobní setkání.
Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a informuje oznamovatele o výsledcích posouzení, zda se oznámení týkalo určených oblastí a rovněž zda došlo k nápravě tvrzeného stavu v podaném oznámení, případně jaké opatření k nápravě bylo navrženo a v rámci provedeného šetření učiněno. Do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Tuto lhůtu lze nejvýše dvakrát prodloužit až o 30 dnů.

V. Externí oznamovací systém

Oznámení o tvrzeném protiprávním jednání lze podat i mimo sféru organizace, a to prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, rovněž i zde i zcela anonymně, na odkazu: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ .

Veškeré doprovodné informace potřebné k podání tohoto oznámení jsou dostupné na odkazu. https://oznamovatel.justice.cz/.

VI. Uveřejnění oznámení

Poslední variantou učinění oznámení je pro oznamovatele postup uveřejnění oznámení. Tento postup má dle záměru Směrnice o ochraně oznamovatelů sloužit těm osobám oznamovatelů, které by se z níže uvedených důvodů nedokázaly domoci postupu řešení či nápravy jimi oznámených porušení předpisů Evropské unie. Tento postup je plnohodnotnou formou oznámení a přiměřeně se na něj používají všechna ustanovení týkající se oznámení v podobách uvedených shora v textu na této stránce. V případě uveřejnění tohoto oznámení je pro osobu oznamovatele zaručena ochrana před odvetným opatřením zaměstnavatele. Uveřejněním se rozumí jakékoliv zpřístupnění informací uvedených v oznámení široké veřejnosti.

Oznamovatel může oznámení uveřejnit, nastane-li jedna z těchto možností:
 • v návaznosti na podané oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému nebo externího oznamovacího systému nebylo ve stanovených lhůtách přijato vhodné opatření,
 • nečinností oznamovatele by mohlo dojít k ohrožení významného veřejného zájmu, např. z důvodu nebezpečí z prodlení,
 • není možné bez podstoupení zvýšeného rizika podat oznámení u Ministerstva spravedlnosti.

V Brně dne 1. 8. 2023                                         
                                                                                Ing. Rudolf Nytl, ředitel
 
 
 
Příloha:
Vzor oznámení - formulář oznámení
top