Domov pro seniory

O službě

Domov pro seniory Věstonická má s poskytováním služeb již mnohaletou zkušenost. Služby poskytujeme od roku 1996 v zařízení, jehož zřizovatelem je statutární město Brno. Na základě rozhodnutí č. j.  JMK 104879/2007 vydaného Krajským úřadem Jihomoravského kraje ze dne
8. 8. 2007 je sociální služba Domov pro seniory zaregistrována (104 míst).
Registrace

Cílová skupina

Služba je určena pro osoby starší 60 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stáří či pro trvalé změny zdravotního stavu a jsou závislé na pomoci jiné osoby. Jedná se o osoby, které se ocitli v nepříznivé sociální situaci, potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby a nejsou schopny tuto situaci zvládnout ve svém domácím prostředí za pomoci členů rodiny nebo jiných typů sociálních služeb.
Poskytovanou službu nabízíme v rámci Jihomoravského kraje, případně zájemcům o sociální službu, kteří mají ke kraji vztah (mají zde příbuzné, rodiště).

Jak požádat o poskytnutí pobytové sociální služby

Pro koho služba není určená

Zásady při poskytování sociální služby

 • Přiměřená míra péče a podpory – usilujeme o udržení, popř. o rozvoj schopností a dovedností klientů. Potřeby a přání jsou naplňovány s aktivním přispěním klientů, a to podle jejich aktuální schopnosti a možnosti. Klienty podporujeme a pomáháme jim v situacích, ve kterých jejich schopnosti nestačí či je zcela ztratili.
 • Respektování důstojnosti a práv klienta – plně respektujeme hodnotu a důstojnost všech klientů. Úctu projevujeme citlivým, chápavých a tolerantním přístupem, podporujeme klienty v uplatnění svých práv, svobodném rozhodování a projevení vlastní vůle 
 • Individuální přístup ke   klientovi – podporu a péči poskytujeme klientům s ohledem na individualitu každého klienta na základě dohodnutých cílů spolupráce, vycházejících z přání a prioritních potřeb klienta.
 • Podpora sociálních vztahů - naše služby směřují k zapojení klientů do života domova, k přirozenému místnímu společenství. Klienty podporujeme v kontaktu s rodinou a přáteli.

Klientům nabízíme

Ubytování

Ubytování v jednolůžkových (Obsazují se klienty, kteří jsou již v DS ubytovaní a jsou vedeni v pořadníku žadatelů o jednolůžkový pokoj. Pořadník vedou sociální pracovnice.), dvoulůžkových a třílůžkových pokojích (úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení).

Zajištění celodenní stravy

Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel. Klienti s dietou číslo 3 (strava bez dietního omezení) a 9 (diabetická strava) si mohou sami nebo prostřednictvím rodiny či klíčových pracovníků vybrat ve všední den z nabídky dvou jídel.

Ošetřovatelskou péči a rehabilitační péči

Ošetřovatelskou péči a rehabilitační péči podle ordinace lékaře, která je poskytována prostřednictvím   zaměstnanců poskytovatele, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu tohoto povolání. Lékařská péče je zajišťována prostřednictvím lékařů, kteří do domova docházejí. Klientovi zůstává zachováno právo volby ošetřujícího lékaře. Do zařízení docházejí odborní lékaři např. stomatolog, psycholog, psychiatr, urolog, oční lékař.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, svlékání, přesun na lůžko nebo vozík, při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, při podávání jídla a pití, při prostorové orientaci, samostatném pohybu), podporu a nácvik soběstačnosti).

Pomoc při osobní hygien

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty, při použití WC).

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů; pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a podpora a pomoc při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob).

Aktivizační činnosti

Aktivizační činnosti (volnočasové a zájmové aktivity; pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím; nácvik a upevňování motorických psychických a sociálních schopností dovedností), individuální i skupinové aktivity.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – zprostředkování kontaktu na instituce, doprovod na úřady, pomoc při komunikaci s úřady, vyplňování tiskopisů.

Duchovní služby

Duchovní služby (zajištění prostor pro provozování bohoslužebných úkonů, kaple).

Klienty podporujeme v kontaktu s přirozeným sociálním prostředí

Klienty podporujeme v kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. Dle zájmu klientů zabezpečujeme kadeřnické, holičské, pedikérské služby v DS a drobné nákupy. Drobné nákupy zajišťují pracovníci domova na požádání osamělých a imobilních klientů. Zajišťujeme také služby stomatologa, internisty, urologa, psychiatra, diabetologa, očního lékaře atd. Umožňujeme tak klientům výběr dle vlastního uvážení (výběr služeb v DS nebo mimo DS) a zajišťujeme tak přímou komunikaci s prodejcem nebo provozovatelem služby.

Jak s klientem pracujeme

Způsob, jakým jsou klienti zapojeni do rozhodování o využití služby

 • Domov dbá na to, aby už prvotní rozhodnutí zájemce, zda chce službu využít nebo ne, bylo učiněno samotným zájemcem.
 • Zájemcům jsou poskytovány veškeré informace, nabídnuta prohlídka domova a jsou zváni na akce, které domov pořádá, a to ještě před jejich nástupem do domova.
 • Při sepisování "Smlouvy o poskytování sociální služby" si klient dohodne, v jakém rozsahu budou služby poskytovány.
 • Každý klient je v kontaktu se svým klíčovým pracovníkem, se kterým společně vypracovávají individuální plány, stanovují a pravidelně hodnotí dosahování osobních cílů klienta.
 • Jednou za 6 měsíců probíhají schůzky vedení domova, na které jsou zváni všichni klienti. Na těchto schůzkách jsou klienti informování o záležitostech domova rozhodných pro jejich život v domově a mohou zde vyjádřit svá přání a připomínky. 
 • Klienti vědí o možnosti anonymního podání stížnosti, podnětu či připomínky, prostřednictvím schránek.
 • Všichni pracovníci domova se snaží spolupracovat i s rodinami klientů a vždy reagovat na jejich připomínky.
top