Domov se zvláštním režimem

O službě

Domov pro seniory Věstonická v Brně, je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Brnem.  Jedná se o pobytové zařízení sociální péče, které v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, poskytuje registrovanou sociální službu Domov se zvláštním režimem (300 míst).
Registrace

Cílová skupina

Služba je určena pro osoby starší 55 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění stařeckou demencí, Alzheimerovou nebo ostatními typy demencí a jsou závislé na pomoci jiné osoby. Jedná se o osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby a nejsou schopny tuto situaci zvládnout ve svém domácím prostředí za pomoci členů rodiny nebo jiných typů sociálních služeb.
Poskytovaná služba je nabízena v rámci Jihomoravského kraje, případně zájemcům, kteří mají ke kraji vztah (mají zde příbuzné, rodiště). 

Jak požádat o poskytnutí pobytové sociální služby

Pro koho služba není určená

Zásady při poskytování sociální služby

 • Přiměřená míra péče a podpory – usilujeme o udržení, popř. o rozvoj schopností a dovedností klientů. Potřeby a přání jsou naplňovány s aktivním přispěním klientů, a to podle jejich aktuální schopnosti a možnosti. Klienty podporujeme a pomáháme jim v situacích, ve kterých jejich schopnosti nestačí nebo je zcela ztratili.
 • Respektování důstojnosti a práv klientů – plně respektujeme hodnotu a důstojnost všech klientů. Úctu projevujeme citlivým, chápavým a tolerantním přístupem, podporujeme klienty v uplatnění svých práv, svobodném rozhodování a projevení vlastní vůle.
 • Individuální přístup ke klientovi – podporu a péči poskytujeme klientům s ohledem na individualitu každého klienta na základě dohodnutých cílů spolupráce, vycházejících z přání a prioritních potřeb klienta.
 • Podpora sociálních vztahů - naše služby směřuji k zapojení klientů do života domova, k přirozenému místnímu společenství. Klienty podporujeme v kontaktu s rodinou a přáteli.

Specifika služby

 • Informace o klientech, jejich individuální potřeby, zvyky, rituály zjišťujeme z více zdrojů (od rodinných příslušníků, přátel, předchozích poskytovatelů, pozorováním).
 • Při každodenních činnostech zajišťujeme stálý klientům dohled personálu.
 • Přizpůsobujeme komunikaci s klienty dle jejich individuální potřeby (např. s ohledem na specifické potřeby osoby s demencí apod.)
 • Zjišťujeme, zda a kam klienti odcházejí samostatně z domova a přistupujeme k opatření pouze v případě ohrožení jejich života či zdraví. Případná rizika sledujeme v individuálním plánování v rizikovém plánu péče.
 • Při poskytování služby uplatňujeme režimová opatření např. uzavřený areál domova, otočná klika u dveří pokoje zajištění dveří kódovým zámkem (kód je viditelně umístěn u kódovacího zámku) nebo zabezpečení přístupných míst v objektu domova kamerovým systémem.

Klientům nabízíme

Ubytování

Ubytování v jednolůžkových a vícelůžkových pokojích (úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení).
 

 

Zajištění celodenní stravy

Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel. Klienti s dietou číslo 3 (strava bez dietního omezení) a 9 (diabetická strava) si mohou sami nebo prostřednictvím rodiny či klíčových pracovníků vybrat ve všední den z nabídky dvou jídel.

Ošetřovatelskou péči a rehabilitační péči

Ošetřovatelskou péči a rehabilitační péči podle ordinace lékaře, která je poskytována prostřednictvím   zaměstnanců poskytovatele, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu tohoto povolání. Lékařská péče je zajišťována prostřednictvím lékařů, kteří do domova docházejí. Klientovi zůstává zachováno právo volby ošetřujícího lékaře. Do zařízení docházejí odborní lékaři např. stomatolog, psycholog, psychiatr, urolog, oční lékař.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (příprava a podávání jídla a pití, porcování stravy, oblékání, svlékání, výběr oblečení, vrstvení oblečení, obouvání, zouvání, přesun na lůžko nebo vozík, vstávání z lůžka, uléhání, změna polohy, orientaci v prostředí domova i mimo něj) a podporu při udržení soběstačnosti.

Pomoc při osobní hygien

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (mytí, koupání nebo sprchování, péče o ústa, základní péči o vlasy a nehty na rukou, při použití WC).

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a podpora a pomoc při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob – výlety, vycházky).

Aktivizační činnosti

Aktivizační činnosti (volnočasové a zájmové aktivity – dílny, zpívání, promítání, předčítání, canisterapie, procvičování paměti).

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – zprostředkování kontaktu na instituce, doprovod na úřady, pomoc při komunikaci s úřady, vyplňování tiskopisů.

Duchovní služby

Duchovní služby (zajištění prostor pro provozování bohoslužebných úkonů, kaple).
S ohledem na klienty se sníženou schopností pohybu a potřeby pohybu ve známém prostředí, podporujeme klienty ve využívání veřejných služeb, které jsou občasně provozovány v prostorách domova a mohou je proto využívat i bez doprovodu. Jedná se o prodej textilu, drogerie, obuvi, dárkového zboží, květin atd. Umožní klientům výběr dle vlastního uvážení a zajistí přímou komunikaci s prodejcem.

Jak s klientem pracujeme

Způsob, jakým jsou klienti zapojeni do rozhodování o využití služby

 • Zájemcům jsou poskytovány informace, nabídnuta prohlídka domova a jsou zváni na akce, které domov pořádá, a to ještě před jejich nástupem do domova.
 • Osoby, kterým má být nebo je služba poskytována, uplatňují vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace, rozsah poskytované služby vychází z individuálních potřeb. Pokud nejsou schopni svoji vlastní vůli vyjádřit, jsou používány náhradní metody např. fotografie, obrázky, piktogramy, empatická fantazie. Důležitá je spolupráce s rodinou a přáteli klienta, z důvodu získání informací pro výběr z rozsahu poskytovaných služeb (co by si pravděpodobně klient sám vybral).
 • Při sepisování Smlouvy o poskytování sociální služby se smluvní strany dohodnou, v jakém rozsahu budou služby poskytovány.
 • Každý klient je v kontaktu se svým klíčovým pracovníkem (důvěrníkem), se kterým společně vypracovávají individuální plány, stanovují a pravidelně hodnotí dosahování osobních cílů klienta. Klient je pravidelně opakovaně informován, že klíčového pracovníka může kdykoli změnit.
 • Jednou za 6 měsíců probíhají schůzky vedení domova se zástupci klientů, kde jsou klienti informování o záležitostech domova, rozhodných pro jejich život v domově a mohou zde vyjádřit svá přání a připomínky. 
 • Klienti vědí o možnosti anonymního podání stížnosti, podnětu či připomínky, prostřednictvím schránek nebo ústního sdělení.
 • Všichni pracovníci domova se snaží spolupracovat s rodinami klientů a reagovat na jejich připomínky.
 • S klienty, kteří nedovedou přesně vyjádřit své názory a přání, jednáme velmi obezřetně, protože nechceme rozhodovat za ně (využití neslovní komunikace, vysledování schopnosti klienta dát najevo libost či nelibost, spolupráce s rodinou).
top