Povinné informace zveřejněné v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.

Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace:

Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace, se sídlem Věstonická 4304/1, 628 00 Brno – Židenice, IČ 70887292.
Registrace

Označení zřizovatele příspěvkové organizace:

Statutární město Brno, se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 196/1, IČ 44992785.

Statutární orgán:

Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný zřizovatelem, který zastupuje DS Věstonická navenek a je osobou oprávněnou samostatně jednat jménem organizace.

Účel a předmět činnosti organizace:

Domov pro seniory Věstonická je zařízením sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Domov poskytuje sociální služby od roku 1996.

Předmět činnosti - hlavní činnost:
 • poskytování potřebných informací přispívajících osobám k řešení jejich nepříznivé situace - poskytování základního sociálního poradenství,
 • poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc fyzické osoby - provozování domova pro seniory (dle par. 49 zákona č. 108/2006 Sb.),
 • poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu onemocnění stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby – provozování domova se zvláštním režimem dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb.).

Domov pro seniory (DS)

Okruh osob, pro které je sociální služba určena: Služba je určena pro seniory, od 60 let výše, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu, kteří z důvodu stáří či pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí nebo jinými terénními službami sociální péče.
Poskytovaná služba je nabízena v rámci Jihomoravského kraje, případně zájemci, který má ke kraji vztah (má v kraji příbuzné, rodiště).
Kapacita služby je 104 lůžek.


Domov se zvláštním režimem (DZR)

Okruh osob, pro které je sociální služba určena: Služba je určena pro osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou nebo ostatními typy demencí, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu  od 55 let   výše,  a které   v   důsledku onemocnění  mají  sníženou  soběstačnost   a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tato pomoc jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí nebo jinými službami terénní péče. Tyto osoby mohou být omezeny ve svéprávnosti – pro rozhodování o druhu a způsobu poskytování služeb je v tomto případě soudem stanovený zástupce.
Poskytovaná služba je nabízena v rámci Jihomoravského kraje, případně zájemcům, kteří mají ke kraji vztah (mají zde příbuzné, rodiště). 
Kapacita služby je 300 lůžek.

 

Jiná činnost

Organizace může vyvíjet doplňkovou činnost v souladu se zásadami vztahů orgánů Statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím, schválenými R4/0690 schůzí Rady města Brna konanou dne 29. 4. 2004 s účinností od 17. 5. 2004. Organizace v rámci jiné činnosti žádné činnosti aktuálně nevykonává.

Organizační struktura:

 • Poskytovaná služba domov pro seniory
Organizacni-struktura-DS.pdf
 
 • Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem
Organizacni-struktura-DZR.pdf

Kontakty:

Adresa pro písemný styk a adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Domov pro seniory Věstonická, p.o.
Věstonická 4304/1
628 00 Brno - Židenice
Česká republika


Telefonní ústředna
tel. č.: 544 121  511

Elektronická podatelna

info@dsves.cz


Adresa internetové stránky
www.ves.brnods.cz

Datová schránka
jebki47

IČ a DIČ
70887292, CZ 70887292. DS Věstonická není plátcem DPH.

Bankovní spojení
27-7203240217/0100, účet vedený u Komerční banky

Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů
Zřizovací listina a jmenovací dekret ředitele organizace (dostupné v kanceláři ředitele, k dispozici kdykoliv po telefonické domluvě).
Roční zprávy za jednotlivé roky jsou zveřejněny na webových stránkách organizace v záložce "Dokumenty".

Rozpočet

Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva financí ČR. odkaz zde.

Žádosti o informace:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Žádost může být podána ústně nebo písemně.
Telefonicky: +420 544 121 511 (ústředna)
Osobně: ředitel – pondělí – pátek, 7:00 – 14:00 hod.
Písemně: Domov pro seniory Věstonická, p.o., Věstonická 4304/1, 628 00 Brno – Židenice
Elektronicky: info@dsves.cz
Datová schránka: jebki47
Domov pro seniory poskytuje v průběhu roku řadu informací neformálně bez omezení lhůtami zákona. Žádosti o informace takto neformálně vyřizované nejsou zahrnuty do evidence ve smyslu uvedeného zákona. Kromě informací, které poskytuje v souladu s platnou legislativou, poskytuje i informace veřejnosti z vlastního podnětu – formou letáků, www stránek, článků v médiích apod.
 • již zveřejněné informace:
Požaduje-li žadatel informace, které domov pro seniory již zveřejnil, je žadatel odkázán na zdroj těchto informací. Pokud se žadatel s tímto odkazem nespokojí a požaduje přímé poskytnutí informace, musí podat žádost písemně.
 • nezveřejněné informace:
Informace je žadateli poskytnuta ústně. Pokud není žadatel s obsahem a rozsahem poskytnuté informace spokojen (nebo pokud by mu požadovaná informace nebyla vůbec poskytnuta), musí žádost podat písemně.

Příjem žádostí a dalších podání:

Žádost je podána dnem, kdy ji domov pro seniory obdržel.
Ze žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé:

 • označení DS Věstonická jakožto subjektu, kterému je určena,

 • že se jedná o žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím,

 • jméno a příjmení, datum narození a bydliště u fyzické osoby,

 • název, identifikační číslo a sídlo u právnické osoby.

Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce vyřízení žádosti, vyzve domov pro seniory Věstonická žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, je žádost odložena.
V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, je žadatel vyzván ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, je rozhodnuto o odmítnutí žádosti.
V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti domova pro seniory, bude žádost s odůvodněním odložena a tato skutečnost je žadateli sdělena do 7 dnů od podání žádosti.
Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí informace, která může být kdykoli veřejně získána (zveřejněná informace), sdělí domov pro seniory žadateli ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.
Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, potom mu ji domov pro seniory poskytne do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího doplnění (upřesnění). Lhůta pro poskytnutí informací může být ze závažných důvodů prodloužena, avšak maximálně o 10 dnů. O prodloužení lhůty včetně odůvodnění bude žadatel včas a prokazatelně informován.
Další údaje uvedené v žádosti o informace jsou:

 • u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, není-li přihlášena k trvalému pobytu, uvede adresu bydliště, popř. adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště;
 • u právnické osoby název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

K podání žádosti o informace lze využít vzor žádosti, viz níže.

Neposkytují se informace:

 • vztahující se k vnitřním nebo personální předpisům,

 • týkající se osobních údajů,

 • označené v souladu s právními předpisy za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup

 • získané od osoby, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,

 • související s probíhajícím trestním řízením,

 • týkající se rozhodovací činnosti soudů,

 • označené za obchodní tajemství.

Pokud žádosti o poskytnutí informace nelze ze zákonných důvodů zcela nebo zčásti vyhovět  (např. ochrana osobních údajů, obchodní tajemství, ochrana utajovaných informací), rozhodne  domov pro seniory ve lhůtě 15 dnů od podání žádosti o odmítnutí žádosti nebo její části. O neposkytnutí informace vydá ředitel DS Věstonická rozhodnutí.

Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat písemné odvolání (§ 16). Odvolání se podává na stejné kontakty jako žádost o poskytnutí informace.  Domov pro seniory předá odvolání do 15 dnů zřizovateli, kterým je Statutární město Brno a ten o odvolání do 15 dnů rozhodne. Neshledá-li nadřízený orgán důvody pro odmítnutí, zruší rozhodnutí domova pro seniory o odmítnutí žádosti nebo její části a řízení v tomto rozsahu zastaví. Současně rozhodnutím přikáže povinnému subjektu (DS Věstonická) požadovanou informaci žadateli poskytnout ve lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne oznámení o rozhodnutí o odvolání povinnému subjektu (DS Věstonická). Proti rozhodnutí nadřízeného orgánu se nelze odvolat. Poskytnutí informace povinným subjektem lze exekučně vykonat.
Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.
Na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat stížnost písemně nebo ústně (§ 16 a). Je-li stížnost podána ústně a nelze ji hned vyřídit, sepíše o ní domov pro seniory písemný záznam. Stížnost lze podat ve lhůtě a z důvodů stanovených zákonem o svobodném, přístupu k informacím.
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen stížnost) může podat žadatel:

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

 • kterému po uplynutí lhůty podle § 14, odst. 5, písm. d) nebo § 14, odst. 7) nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,

 • který nesouhlasí s výší úhrady sdělné podle § 17, odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14 a), odst. 2 požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost se podává u povinného subjektu a to do 30 dnů ode dne:

 • doručení sdělení podle § 6, § 14, odst. 5, písm. c) nebo § 17, odst. 3,

 • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14, odst. 5, písm. d) nebo § 14, odst. 7.

O stížnosti rozhoduje  zřizovatel -  Statutární město Brno.
Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1, písm. a), b), nebo c) přezkoumá postup povinného a rozhodne tak, že:

 • postup povinného subjektu potvrdí,

 • povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší, než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu žádost vyřídil, popř. předložil žadateli konečnou licenční nabídku, a neshledá-li důvody pro odmítnutí žádosti v případě, kdy dostupné informace o právním a skutkovém stavu nevyvolávají důvodné pochybnosti, postupuje obdobně podle § 16, odst. 4 nebo,

 • usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odst. 1, písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že:

 • výši úhrady nebo odměny potvrdí,

 • výši úhrady nebo odměny sníží, v případě, kdy dostupné informace o právním a skutkovém stavu nevyvolávají důvodné pochybnosti, postupuje obdobně podle § 16, odst. 4, věty druhé s tím, že povinnému subjektu přikáže požadovanou informaci žadateli poskytnout ve lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne zaplacení úhrady či odměny.

Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.  Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odst. 6 a 7 se nelze odvolat.
 

Přezkumné řízení a ochrana proti nečinnosti (§ 16b):

Rozhodnutí nadřízeného orgánu lze přezkoumat v přezkumném řízení, pro jehož vedení podle zvláštního právního předpisu je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.

Sazebník úhrad za poskytování informací:

Domov pro seniory je oprávněn žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopí, opatřením technických nosičů data s odesláním informací žadateli. Domov pro seniory si může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. V případě, že domov pro seniory bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady předem žadateli. Z oznámení musí být zřejmé, jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.
Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do šedesáti dnů od dne oznámení výše požadované úhrady tuto úhradu nezaplatí, domov pro seniory tuto žádost o poskytnutí informace odloží.

Poskytnutí informace s náklady do 50,- Kč bezplatně:

Pořízení kopií:

 • jednostranná kopie     A4 – 3,- Kč za stranu, A3 – 6,- Kč/1 list

 • oboustranná kopie      A4 – 4,- Kč za stranu, A3 – 8,- Kč/1 list

 • barevná kopie             A4 – 5x násobek černobílé kopie

Práce s archiváliemi – 100,- Kč za každou započatou hodinu
1 ks nosiče CD           30,- Kč
1 ks nosiče DVD        40,- Kč
Při zaslání poštou bude účtováno poštovné v platné výši  + balné 10,- Kč

Roční zprávy:

Roční zprávy o činnosti Domova pro seniory Věstonická v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Roční zprávy

Předpisy:

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých domov pro seniory jedná a rozhoduje:

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

 • Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích

 • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

 • Zákon č. 128/2000 Sb. Sb., o obcích

 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o sociálních službách

 • Vyhláška č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole

 • Všechny uvedené právní předpisy jsou používány ve znění pozdějších předpisů a jsou k dispozici ve Sbírce zákonů České republiky.

Licenční smlouvy:

 • Organizace nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

 • Smlouvy s plněním nad 50 000,- Kč bez DPH organizace zveřejňuje v centrálním registru smluv, který spravuje Ministerstvo vnitra ČR.

Vzory:

Vzor-podani-zadosti-o-informace
Vzor-odvolani

top