Poskytované služby

Základní informace o službách

Komu jsou služby určeny

Sociální služby jsou poskytovány pouze tomu, komu jsou určeny a jen v odpovídajícím rozsahu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a jsou poskytovány pouze osobám v nepříznivé sociální situaci, které nejsou schopny svou situaci řešit vlastními silami nebo za pomoci blízkých osob a dalších přirozených zdrojů (terénní a ambulantní služby).

Cíle služeb

Poskytování služby podporuje rozvoj samostatnosti, motivuje klienty k takovým činnostem, které nevedou k prohloubení nepříznivé sociální situace a vedou k sociálnímu začleňování.
Poskytování péče slouží k doplnění vlastních schopností a dovedností klienta. Služba posiluje soběstačnost a samostatnost klienta, včetně rozhodování o sobě, s užitím kompenzačních pomůcek. Spolupracuje s osobami blízkými a dalšími subjekty, a to ve všech oblastech běžného života dle provedených zjištění.

Personální zajištění služeb

Sociální služby jsou realizována vlastními zaměstnanci. Převaha těchto zaměstnanců je určena k výkonu přímé obslužné péče. V týmu zaměstnanců jsou i obslužné profese určené pro zajišťování činností spojených se službou poskytovanou uživatelům (úklid, praní prádla, údržba, administrativa a stravování). Zaměstnanci pečující o klienta: sociální pracovnice, pracovníci v sociálních službách, fyzioterapeutky, aktivizační pracovníci, nutriční terapeutka.

Pobytové služby

Pobytové služby jsou poskytovány rovněž na dobu určitou, a to převážně u osob, u kterých je předpoklad zlepšení zdravotního stavu.

Podpora a zjištění potřeb zájemce

Domov pro seniory Věstonická nabízí podporu a zjišťuje potřeby zájemce v rozsahu Regionální karty Jihomoravského kraje a následně poskytuje základní poradenství a odpovídající podporu, která vyplynula ze zjištěných potřeb.

Časový rozsah služeb

Služby poskytované domovem pro seniory Věstonická jsou poskytovány celoročně, zajišťovány nepřetržitě, a to každý den po dobu platnosti smlouvy.

Informování o poskytovaných službách

Poskytovatel informuje o druhu, místě, poslání, cílech, zásadách poskytované služby a okruhu osob, kterým je určena prostřednictvím:
 
  • webových stránek www.ves.brnods.cz
  • informačních letáků, které jsou k dispozici na recepci domova, obecních úřadech, léčebnách aj.
  • informace o životě v domově příležitostně prezentujeme ve „Vinohradském zpravodaji“, časopisu „Domovníček“, časopisu „Sociální služby“, v deníku „Rovnost“
  • informace o činnosti jsou zveřejněny i v informačních brožurách vydaných Magistrátem města Brna
  • ústní informace podávají sociální pracovnice poskytovatele

Závěr

Vedení domova informuje klienty o všech důležitých záležitostech týkajících se života v domově, a to na pravidelných schůzkách, jedenkrát za 6 měsíců na setkání všech klientů domova nebo jejich rodinných příslušníků s vedením domova. Informace pro klienty jsou pravidelně vyvěšovány na nástěnkách.
Každou středu od 14:00 do 15:00 hodin mají možnost klienti i jejich rodinní příslušníci přednést své osobní problémy, přání či připomínky řediteli domova.
Snaha zajistit klid, pohodu a spokojenost klientů domova neznamená, že jsme uzavřeni před okolním světem. Naopak, kromě spolupráce s rodinou a ostatními příbuznými, Úřadem městské části Vinohrady a Líšeň, Senior klubem a jinými organizacemi zabývajícími se péčí o seniory, jsme přístupni každé spolupráci. Ta začíná u poskytnutí prostor pro žáky odborného učiliště, kteří se v DS připravují na své budoucí povolání, přes odborné praxe studentů středních a vysokých škol, exkurze a výměnu zkušeností s pracovníky podobných zařízení, pořádání odborných seminářů, až po informace všem zájemcům, kteří mají stále ještě jistý odstup a nedůvěru k zařízením sociální péče.
Širokou veřejnost informujeme o poskytované službě prostřednictvím webových stránek, letáků a článků v tisku. Pro komunikaci s rodinami klientů a veřejností využíváme internet.
Zájemci o službu mají možnost sjednat si schůzku a prohlédnout si domov.

Informace na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

top